ปลัด จ.แพร่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (HLM) พื้นที่.ร้องกวาง

เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของนายสิงห์แก้ว วัลละภัย บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวต้อนรับ และนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบและอนุมัติแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 73 จังหวัด 25,179 ครัวเรือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน
3) ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coVID-19)
จังหวัดแพร่ มีพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 72 ตำบล 7 อำเภอ 63 ราย อยู่ในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) จำนวน 1 ราย และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จำนวน 62 ราย สำหรับอำเภอร้องกวาง มีพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ตำบล 7 ราย อยู่ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น