สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันนี้ (23 ก.พ. 64) ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์สมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์นี้

สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญประจำปีของพระพุทธศาสนา ซึ่งวันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย และองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” อันถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา สรุปโดยย่อได้ 3 ประการ คือ 1. ไม่ทำบาปทุกชนิด 2. ทำความดีให้สมบูรณ์ และ 3. ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ในโอกาสนี้ พระเทพเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พระนักเทศน์ เยาวชนผู้นำศีลธรรมในโรงเรียน และคนหัวใจเพชรงดเหล้าตลอดชีวิต เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น