โรงเรียนโกวิทธำรง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฝุ่นควันภาคเหนือ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเมธาสิทธิ์ เป็งมัชยา และคณะกลุ่มวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ “การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฝุ่นควันภาคเหนือ (AirKM-Data Integration for Smog Problem Mitigation in Northen Thailand)” แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรมในเรื่องของปัญหาหมอกควัน ในภาคเหนือ ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และสุขภาพ


ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะทำให้โรงเรียนมีแนวทาง และเครื่องมือในการที่จะร่วมกันป้องกันปัญหาฝุ่นควันในสถานศึกษาเป็นเบื้องต้น รวมถึงการให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง และชุมชน เป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล อ.ชนิกานต์ เรือนแก้ว อ.จีรนันท์ ยาวิศิษฐ์ และ อ.รัชภูมิ สมสมัย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพตลอดการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น