โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา รอบ 1 Portfolio รอบรับตรง และรอบ Early Admission

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น ดาวิณณ์ (DARWIN) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ 1 Portfolio รอบรับตรง และรอบ Early Admission ซึ่งในปีการศึกษานี้ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 111 คน 171 ที่นั่ง ใน 24 มหาวิทยาลัย และ ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) โดย 5 คณะสูงสุดที่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 55 ที่นั่ง คณะบริหารธุรกิจ 27 ที่นั่ง คณะแพทยศาสตร์ 12 ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์ 11 ที่นั่ง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 ที่นั่ง ตามลำดับ  

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

รอบ 1 Portfolio รอบรับตรง และรอบ Early Admission

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)

ที่

มหาวิทยาลัย จำนวนที่นั่ง
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 64
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 12
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5
7 มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ 5
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3
10 มหาวิทยาลัยพายัพ 2
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
16 มหาวิทยาลัย​ กรุงเทพ 1
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
18 วิทยาลัยดุสิตธานี 1
19 มหาวิทยาลัย​ รังสิต 1
20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1
21 นวมินทราธิราช 1
22 มหาวิทยาลัยพะเยา 3
23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
24 การบินพลเรือน 1
25 Business & Hotel Management School Switzerland (ต่างประเทศ) 1
รวม 171

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 Portfolio

จำนวนมหาวิทยาลัยที่นักเรียนผ่านการคัดเลือก

จำนวน (คน)
1  แห่ง 74
2  แห่ง 23
3  แห่ง 9
4  แห่ง 3
5  แห่ง 1
7  แห่ง 1
รวมทั้งหมด 111

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น