สหกรณ์ใน จ.เชียงใหม่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.64 รำลึก 105 ปี ระบบสหกรณ์ ที่ลานอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้

วันที่ 26 ก.พ.64 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ ลานอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ผู้ริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์มาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การสหกรณ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยมีขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง จำนวน 50 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์กาแฟ, ข้าวสาร, พืชผักเมืองหนาว, ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป และสินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ ในราคาถูก

ทั้งนี้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมากกว่า 105 ปี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์และคนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และยังเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ยกระดับการผลิต การค้า และการบริการ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อยอดภูมิปัญญา ซึ่งการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ จะเป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็น “Smart Coop” (สมาร์ท โคออพ) ซึ่งจะทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นคง องค์กรมีประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดเสวนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลไปพัฒนาสหกรณ์ให้ขบวนการสหกรณ์มีมิติที่กว้างขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น