อบจ.แพร่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางปนัดดา วงศ์สงคราม หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนา และนางกัญญาณัฐ โตดิลกเวชช์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินเบิกตัดปี) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น