สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)

เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดย นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้นำนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

โดยให้ศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ลำพูน วางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน มีกิจกรรมหลักในการประชาสัมพันธ์ การระดมผลเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปปฏิบัติงานลาดตะเวน ป้องกัน การทำแนวป้องกันไฟป่า ตรวจหาจุดบริเวณที่เกิดปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น การสร้างผู้นำจิตอาสา และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการชิงเก็บลดเผา ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้ว 230,946 ไร่ จากเป้าหมาย 541,756 ไร่ และ มีการชิงเก็บ ลดเผาแล้ว จำนวน 63,368 กก. จากเป้าหมาย 102,200 กก. (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน) โดยมีจุดความร้อน (Hotspot) สะสม (วันที่ 1 มกราคมพ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564) รวม 1,404 จุด ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เกิดจุดความร้อนสะสมรวม 2,379 จุด ซึ่งลดลงถึง 48.62 %

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้มีมาตรการให้หัวหน้าอุททยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในช่วง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ

โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ทำการประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติไปทั้งหมดแล้ว จำนวน 15 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (1) ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ทำการประกาศปิดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าไปทั้งหมดแล้ว จำนวน 8 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 54 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 55 (2) โทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือกับประชาชน หากพบเห็น ไฟป่า ขอได้โปรดแจ้งให้ ศูนย์อำนวยการการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่-ลำพูน โทร. 053-232019 หรือ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น