พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เย็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ซึ่งขบวนได้เริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดช้างสี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยประชาชน ได้ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี จากนั้นพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี และได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์– โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพระศรีธรรมโสถภณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ในขณะที่วัดอื่นใน 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ก็มีประชาชนไปร่วมพิธีเวียนเทียนเช่นกัน
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคดมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในวันมาฆบูชา.
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น