โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางพรพิมล บุญโคตร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ของ สพม.๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓
นางปัทมาวดี อุดแดง รองฯผู้อำนวยการสถานศึกษา

รางวัลเกียรติยศวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นางพรพิมล บุญโคตร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางชนกนาถ เขียวตา ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รางวัลบุคลากรดีเด่น ของ สพม.๓๔ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น
นายนวรัฐ นรินทร ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางวันเพ็ญ ชัยมงคล ครูผู้สอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายกฤษดา อินต๊ะแสน ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาดอยสะเก็ด)
นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ
นายอภิรักษ์ มณีขัติย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางกรรณิกา พูลทาจักร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายวันชัย อมรไฝ่ประไพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น