อำเภอสันทราย ประชุมผู้มีอาชีพหาของป่า กำหนดตั้งจุดตรวจบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ได้กำหนดให้ทุกพื้นที่เข้มงวดการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนจำนวนมาก และหากเกิดการลักลอบเผาจะส่งผลให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้าง และส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)​ เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับได้มีประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30เมษายน 2564 หากบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยมิได้รับอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมายนั้น


อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดประชุมผู้มีอาชีพหาของป่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และได้กำหนดจัดตั้งจุดตรวจบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่และรับแจ้งลงทะเบียนผู้เข้าป่าในพื้นที่ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ และตำบลหนองแหย่งในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น