คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 46

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 46 มอบเกียรติบัตรเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้สามารถร่วมทำงานเป็นทีมกับพยาบาลวิชาชีพ ให้การดูแลขั้นพื้นฐานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มกำลังและขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพทั่วประเทศ พร้อมนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองและญาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 และลานด้านหน้าอาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น