ร.ร.แม่แจ่ม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม (4.00)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 งานวิชาการโรงเรียนแม่แจ่ม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม (4.00) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 31 คน โดยมี นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม (4.00) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


1.ด.ญ.เจ้าขวัญ อำพันพงศ์ ม.1/2
2.ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ ม.1/2
3.ด.ญ.อรพรรณ เจริญผล ม.1/2
4.ด.ญ.ญาณิศา คำปุ๊ด ม.2/2
5.ด.ญ.นันทิชา นัคคีย์ ม.2/2
6.ด.ญ.พิชญาพรรณ์ สีพรม ม.2/2
7.ด.ญ.พิชามญชุ์ เจริญผล ม.2/2
8.ด.ญ. ปริณดา ก๊วยศิริกุล ม.2/3
9.ด.ญ. วาสนา ทาวดี ม.3/1
10.น.ส.จันทรกานต์ ต๊ะอุ่น ม.4/1
11.น.ส.ญาดาวดี กุออ ม.4/1
12.น.ส.ณัฐกานต์ จิตตาดู ม.4/1
13.น.ส.ณัฐพร ศรีเที่ยง ม.4/1
14.น.ส.ธัญญลักษณ์ จุลศิริ ม.4/1
15.น.ส.พิมลนาฏ เจริญผล ม.4/1
16.น.ส.เรณุกา รักดี ม.4/1
17.น.ส.ศศินา สุนันตา ม.4/1
18.น.ส.พิชญธิดา ปิงกุล ม.5/1
19.น.ส.วรรณษา บุญลือ ม.5/1
20.น.ส.ปฏิมา ศรีแสงอ่อน ม.5/2
21 นาย พีรณัฐ พิทาคำ ม.6/1
22.น.ส.ณิชมน วัชรไพพินิจ ม.6/1
23.น.ส.ธีราพร เจริญเดช ม.6/1
24.น.ส.ภาษิณี คำแสน ม.6/2
25.น.ส.สุภาวิณี ธรรมปัญญา ม.6/2
26.น.ส.พิมพ์วิไล สายบุญทา ม.6/2
27.นายพีรพัฒน์ เสนใจ ม.6/3
28.น.ส.ชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ ม.6/3
29.น.ส.ณัฐพร ทาวดี ม.6/3
30.นายกิตติพงศ์ อนาคม ม.6/4
31.น.ส.พิมพ์ ลุงที ม.6/5

ร่วมแสดงความคิดเห็น