(มีคลิป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563” โชว์ผลงานนักศึกษา

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ 2563”โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันวิชาการในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาในเชิงประจักษ์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ ผลงานของนักเรียนเป็นหัวใจของผลสัมฤทธิ์การศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดนิทรรศการเป็นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นโครงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การใช้ทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งผลการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง

พร้อมทั้งให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เสริมสร้างทักษะ ในสาขาวิชาชีพของตน จัดทำเป็นโครงการ โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิจัยมาเสริม เพิ่มให้โครงการของตนเองมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และนักเรียน นักศึกษาได้สาธิตวิชาชีพตามสาขาวิชาของตน พร้อมทั้งมีการแสดงของ นักเรียน นักศึกษา ขอชื่นชม คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ที่ร่วมมือร่วมแรง กันจัดงานวันวิชาการในครั้งนี้ ขออวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีทักษะเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพของตนต่อไป

นายณรงค์ศักดิ์  ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและจุดเน้น มุ่งจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระดับผู้เรียน โดยการเสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการสอดแทรกการทำวิจัยอย่างง่าย ในวิชาโครงการ สร้างโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนวิชาชีพวิชาโครงการ และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา จัดทำนิทรรศการสรุปผลงาน ทุกสาขาวิชา การสาธิตด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการบูรณาการวิชาชีพ มาจัดแสดงผลงานเชิงประจักษ์ มีการประเมินผลตามสภาพจริง

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในวิชาชีพของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำเสนอผลงานจากความสำเร็จ สู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา นำไปพัฒนาผลงานของตนในอนาคต กิจกรรมในงานมี การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ นิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น