นร.รร.สันทรายวิทยาคม ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแก่เยาวชน”

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแก่เยาวชน” ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น