สันกำแพง เปิด 7 ฐานเรียนรู้วัน field day พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภออาวุโส ,ผู้นำท้องที่ท้องที่ท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมงานกว่า 100 ราย ร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าสักขวาง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่โดยมีนางจรรยา รัตนนิธิกุล เกษตรกรต้นแบบการเรียนรู้ บนพื้นที่ 8 ไร่ ประกอบด้วย

  • ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงผึ้ง ชัณโรง
  • ฐานการเรียนรู้ที่4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  • ฐานการเรียนรู้ 7 ไร่นาสวนผสมการเลี้ยงไส้เดือน

ซึ่งในการจัดงานวันนี้เปรียบดังการเริ่มต้นฤดูการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 20 หน่วยงาน บริการความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตร เพื่อให้เกษตรกรปรับใช้ในการผลิตของตนเองในฤดูกาลผลิต ดังเช่นเกษตรต้นแบบที่ทำกิจกรรมทุกอย่างเกื้อกูลกัน ปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงจำหน่าย ปรับตัวปลูกพืชผัก ใช้น้ำน้อยอายุสั้น ช่วงฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์ วัว แพะ ได้ทั้งเนื้อ และมูล นำไปผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ทุกอย่างเป็นไปอย่างเกื้อกูลมีรายได้ตลอดปี บนพื้นฐานความพอเพียงแม้กระทั่งวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสที่ผ่านมาก็สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น