จ.ลำปาง มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จัดงาน “กาดวัยเก๋า เฮายังมันส์” เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ และภูมิปัญญา

จังหวัดลำปาง โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ในงาน “กาดวัยเก๋า เฮายังมันส์” ณ ลานกิจกรรมมิวเชียม อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเป็นการนำภูมิปัญญา คลังปัญญา มาแสดงให้ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม การตีกลองปูจา การแสดงดนตรี สะล้อ ซอซึง ด้านหัตถกรรม การนำภูมิปัญญาด้านจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอพื้นเมือง ด้านอาหารโบราณ เมี่ยงคำ ขนมจ๊อก ขนมไทย ซึ่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุนี้ ควรค่าแก่การรักษาไว้ เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “กาดวัยเก๋า กาดท้องถิ่น สู่ความมั่นคง” การเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ อาทิ โคมล้านนา แหนมห่อใบตอง น้ำพริกลาบ พรมเอนกประสงค์ ดินเผาปั้นมือ โดยมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ 13 อำเภอ จำนวน 40 บูธ มีการแสดงนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเท้าจากโรงพยาบาลเวชชารักษ์ การตรวจสุขภาพดัชนีมวลกาย BMI จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการนวัตกรรมบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์นักเรียน ผู้สูงอายุในเรือนจำจากเรือนจำกลาง จังหวัดลำปาง การบริการตัดผมให้ผู้สูงอายุ จากวิทยาลัยสารพัดช่าง การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากศูนย์สงเคราะห์ และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงาน กล่าวว่า จากข้อมูลกรมการปกครอง พบว่าจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุ จำนวน 177,944 คน คิดเป็น 24.40 % ของประชากรทั้งจังหวัด นับว่าจังหวัดลำปางเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่า 20 % ของจำนวนประชากร และยังเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ รองลงมาตามลำดับ ซึ่งสังคมไทยจะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ ภูมิปัญญา คลังปัญญาผู้สูงอายุให้ยังคงอยู่ เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างค่านิยมของสังคมไทยที่สำคัญต่อการเคารพผู้สูงวัย ร่วมปฏิบัติต่อท่านด้วยความรักความเอื้ออาทรทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมใน 4 มิติ เพื่อสร้างสังคมทีมคุณภาพ ได้แก่ มิติสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมให้ได้นานที่สุด มิติสังคม เปิดพื้นที่กิจกรรมการรวมกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ มิติเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้ เป็นของตนเอง และมิติสภาพแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น