สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธวัช นนทธรรม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ นายดนัย ชาวคำเขต หัวหน้างานทวิภาคี และนายสิทธิชัย อินชัย ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้า พระนครเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น