โรงเรียนบ้านน้ำแรม(รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) สร้างชื่อโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ของ จ.แพร่ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว

โรงเรียนเล็กพริกขี้หนูนำชื่อเสียงมา ให้ จ.แพร่ เป็นหนึ่งเดียวรายนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยนายธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามประกาศ สพฐ.เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ความว่า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยมีกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าว ยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรวบรวมเอกสารจากโรงเรียนในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจสอบรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว จำนวน 164 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

ในส่วนของจังหวัดแพร่ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาวมีเพียงโรงเดียวคือ โรงเรียนบ้านน้ำแรม(รัฐราษฏร์อนุเคราะห์) อ.เด่นชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) มี นายชาติชาย ชาติพินิจ เป็น ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำแรม(รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) หลังจากที่ทราบผลการประกาศรางวัลนี้ เพื่อนครู ผู้บริหารโรงเรียนต่างก็ได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านน้ำแรม(รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) กับรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น