โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

วันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) กับกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “FUN MATH” โดยได้รับเกียรติจาก นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และฝ่ายบริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์อันจะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การให้เหตุผล การหาแนวทางในการแก้ปัญหา และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีศักยภาพต่อไป

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมทั้งหมด 57 คน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบุคลากร เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 87 คน ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น