อบจ.แพร่ สุดภูมิใจ! นำเสนอความสำเร็จโครงการโรงเรียนบริการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองต่อนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่7 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เบื้องหลังความสำเร็จของการนำเสนอโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ต่อนายกรัฐมนตรี ในงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


ต้องขอขอบคุณไปยังผู้ที่ให้การสนับสนุนดังนี้ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนจังหวัดแพร่ นักเรียนโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ทุกรุ่น ที่สามารถจัดทำข้อมูลน้ำและบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเองจนประสบความสำเร็จ


เครือข่ายเกษตรปลอดภัย P8 จังหวัดแพร่ สนับสนุนผักปลอดภัยไร้สารเคมี ที่ต่อยอดมาจากการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ทำให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ ที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอนดิน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำทำให้ป่ามีความชุมชื้น ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในทุกๆด้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น