วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564 ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ 179/2564 เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เที่ยงตรงและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้างราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการครูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้ารับการประเมิน จำนวน 104 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น