สวพ.1 จัดฝึกอบรม“เทคโนโลยีการผลิตส้มเปลือกล่อน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP” แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโป่งน้ำร้อน 150 คน

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตส้มเปลือกล่อน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานGAP” แก่เกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเปลือกล่อน และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มเปลือกล่อน จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีให้ถูกต้องทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตร จำนวน 150 ราย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ในการใช้สารเคมีในการผลิตส้มเปลือกล่อนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานGAP กล่าวรายงานโดย นางพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ มี นายพิจิตร ศรีปินตา ผอ.สวพ.1 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม


เวลา 10.00-11.45 น. เริ่มต้นการบรรยายเรื่อง “โรค และแมลงศัตรูที่สำคัญของส้มและวิธีป้องกันกำจัด” โดย น.ส.สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง “การเก็บตัวอย่างดินและพืชเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร” โดย นางอาทิตย์ พงษ์ชัยสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ “ประเภทของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยผลิตส้มเปลือกกล่อน” โดย นายนิสิต บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.1 มอบของที่ระลึก นายก๋องแก้ว เรือนใจ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน มี กลุ่ม อสม.โป่งน้ำร้อน ตั้งจุดคัดกรอง เจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน บริการตรวจค่าคุณภาพธาตุอาหารในดิน แจกกล้าส้มไร้เมล็ด..ฟรีกว่า 180 ต้น ณ โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลผลิต สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน 149 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น