(มีคลิป) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จ.ลำปาง ร่วมจัดงาน “วันคนพิการ”

สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อคนพิการ ในงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563” ที่ อาคารศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมเป็นผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อคนพิการ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลคนพิการต้นแบบ มอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการที่ขาดแคลน และมอบใบอนุญาตแก่องค์กรในจังหวัดลำปางที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยการจัดงานมีคณะผู้บริหารจากสมาคมคนพิการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน รวมถึงผู้ดูแลคนพิการ และผู้พิการจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนมากกว่า 400 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดและทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน


งาน “วันคนพิการสากล” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR สำหรับคนพิการ ที่ทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ร่วมเฉลิมฉลองสร้างความสุขให้แก่คนพิการผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ประเด็นหลักที่ว่า “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อต้องการรวมพลังหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมเมืองลำปาง ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่พิการ ทั้งผู้ที่พิการตั้งแต่กำเนิดและผู้ที่พิการในภายหลัง โดยการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการสร้างความสนุกสนาน มอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งให้ครอบคลุมทั่วถึงลงไปยังกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจหลังจากที่ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด ในการสร้างนครลำปางให้เป็นนครแห่งความสุข สุขทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดแก่คนในสังคม ให้สังคมได้เข้าใจคนพิการ ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และให้คนพิการได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มคนพิการได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม กับผู้นำคนพิการ และกลุ่มคนพิการทุกระดับ อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเปิดพื้นที่ ให้คนพิการและครอบครัวได้ร่วมแสดงศักยภาพด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวอย่างมีพลัง รวมถึงให้คนพิการจากพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้มาพบปะระดมความคิดเห็นร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคนพิการให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ร่วมกับคนปกติโดยไม่เป็นภาระให้แก่สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


โดยสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรม ภายในงานได้มีการเปิดพื้นที่เวทีให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมแสดงความสามารถทั้งการร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง ของกลุ่มเด็กเยาวชนที่พิการทางสายตา ทางหู และกลุ่มเด็กพิเศษ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง, การเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสู่การมีงานทำของคนพิการ พร้อมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อการมีสุขภาวะอนามัยที่ดีของคนพิการ ตลอดจนยังได้จัดให้มีการเล่นเกมส์ พร้อมกับจับรางวัลพิเศษมอบของขวัญ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการ ในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น