วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ อำเภอสันป่าตอง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

วันนี้ (8 เม.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์และปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระกรณียกิจ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น