โรงเรียนบ้านไร่หลวง ชูกลยุทธ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) เผยว่า ตามที่นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านไร่หลวงพูน ว่า โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 จัดสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.42 และ S.D.=5.82 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.71 และ S.D.=0.98 และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.14 และ S.D.=5.42 หากจำแนกตามระดับคุณภาพในแต่ละด้านพบว่า ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 100 และด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 71.42 และอยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 28.57


นอกจากนี้ ด.ญ.ณิชาภัทร สมรส นักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ นางนภา เม่นเงิน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง “แบบฝึกการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น ป.1” ควบคู่ไปกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น