วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สัมภาษณ์ทางออนไลน์ นักเรียนทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมภาษณ์นักเรียนทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ที่ผ่านการคัดกรอง ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงจัดการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น