พช.แพร่ จัดประชุมโครงการกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มอบหมายให้ นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานการประชุมฯ

 

กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือที่ มท 0409.7/ว 551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เกิดความต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ประสานภาคีเครือข่าย 5 ภาคส่วน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)หรือคณะทำงานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น


ให้ความสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้บริษัท มีผลกำไรและนำไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
….. ประเด็นเรื่องเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงการสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โดยจังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม จำนวน 10 กลุ่ม โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)ในไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2564 และเสนอให้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของกลุ่ม และส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยจัดทำแผนติดตามตามแบบฟอร์มที่แจ้งในที่ประชุมผ่านระบบ QR-Code รวมถึงการพิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดแพร่ที่ 428/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานค้นหาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและผลิตภัณฑ์ จังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และเกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น