กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานประกอบการต่างๆ ตาม Timeline ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 20 – 21เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถานประกอบการต่างๆ ตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยัน ร้าน X2และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน และร่วมทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน และตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ในการนี้ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค แก่ผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด

ส่วนทีม สวล.อำเภอนาน้อย ทีมCDCU คปสอ.นาน้อย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านผู้ป่วยตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น