มท.1 มอบสารเนื่องในวันเทศบาล ขอบคุณ “เทศบาล” ทุกแห่ง ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด-19 เน้นย้ำ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่​ 24 เม.ย.64​ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารแสดงความปรารถนาดีมอบแด่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่น เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2476 ซึ่งเป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 เป็นต้นมา เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตลอดระยะเวลา 88 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้น จำนวน 2,472 แห่ง โดยในระยะแรกของการจัดตั้ง เทศบาลได้มีบทบาทในการดูแลเรื่องการสุขาภิบาล และโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนเมือง และภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาลมากขึ้น ทำให้เทศบาลมีส่วนร่วมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในทุกมิติ และได้มีการจัดตั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นแกนกลาง ในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

สำหรับในห้วงที่ผ่านมา เทศบาลยังเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายเป็นลำดับ โดยในปัจจุบัน เทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนา และผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นองค์กรต้นแบบที่ดี จึงขอให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำแนวทางการทำงานแบบรวมไทยสร้างชาติของรัฐบาลไปขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การพัฒนาตรงกับความต้องการของประชาชน และเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น