เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้อง “ถูกคุมไว้สังเกต” 14 วัน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันทีที่เข้าพื้นที่

 

วันที่ 30 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 49/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน โดยมีสาระสำคัญว่า ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ต้องลงทะเบียน “CM-CHANA” ทุกคน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจาก CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ ให้โทร 084 8052121, 084 805 3131 พร้อมกันนี้จะถูกคุมไว้สังเกต (Control for observation) 14 วัน โดยหากจำเป็นออกจากที่พัก ให้แสดงเหตุผล หลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาอนุญาต ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจาก CM-CHANA โดยต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากผิดปกติแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เช่นกัน

คำสั่งที่ 49/2564 นี้ ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 40/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อให้กับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ซึ่งมีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่เคยออกก่อนหน้านี้ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์และข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 22 คำสั่งทั้ง 4 ฉบับประกอบด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น