ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus ,TSC)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ร่วมกับกลุ่มงานวัยเรียน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับ setting ศาสนสถาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับศาสนสถาน และให้คำแนะนำในการลงทะเบียนประเมินตนเองผ่านแอปพลิชันมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus ,TSC)

วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนพระ 40 รูป ทางวัดได้มีการประเมินผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย และมีการประเมินตนเองผ่านแอปพลิชันมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus ,TSC) ผลการประเมินทางวัดเจ็ดยอดได้ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus ,TSC)

อีกทั้งท่านรองอธิบดีกรมอนามัยได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมในศาสนสถาน การฌาปนกิจ แนวทางการฉันภัตตาหารโดยให้เว้นระยะห่าง ฉันอาหารปรุงสุกใหม่ แยกช้อน แยกฉัน และเน้นการดูแลสุขภาพของพระที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น มีโรคประจำตัว น้ำหนักเกิน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น