พช.แพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้เป็นสินค้า Premium

เมื่อบ่ายวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้เป็นสินค้า Premium โดยมีผู้อำนวยกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมดังกล่าวฯ

การประชุมมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ประกอบด้วย รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่, เภสัชกรชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผู้แทนกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ จำกัด, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่, และ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่

กิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้เป็นสินค้า Premium มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร และ ตลาดออนไลน์  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
ผลลัพธ์ของกิจกรรม ประเภทอาหารต้องได้รับการพัฒนายกระดับ จำนวน 150 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถจำหน่ายบนระบบออนไลน์ได้ จำนวน 150 ผลิตภัณฑ์


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น