อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ทำบันทึกข้อตกลง MOU สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน พร้อมสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้ประสานความร่วมมือในการบูรณาการสนับสนุนดำเนินการตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย และหลักศีลธรรมตลอดไป

บันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) เพื่อสร้างนวัตรกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2563 – 2580 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ส.ต.ช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานต้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอตภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559

โดยมุ่งเน้นให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกหน่วยประสานงานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูน และการส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์
    วิธีปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอาสาสมัคร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่งๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จะดำเนินการควบคุม และกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติภารกิจค้านการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โตยเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการให้เกิดผลสำเร็จภายใต้ชอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือให้เกิตประโยชน์สูงสุดทุกระยะ การประสานความร่วมมือและสนับสนุน โดยให้อยู่ภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบกฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีตลอดไป บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นจำนวน 6 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจขัอความ ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ให้ยึดถือโดยบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วนี้ ไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และจะมีผลผูกพันในการปฏิบัติร่วมกัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม (6 พ.ค. 64) เป็นต้นไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น