เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รับมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สู่ผู้กักตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รับมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และน้ำดื่ม จำนวน 557 ชุด

เพื่อนำไปมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 และขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน , อำเภอป่าซาง , อำเภอบ้านธิ , อำเภอบ้านโฮ่ง , อำเภอแม่ทา , อำเภอทุ่งหัวช้าง , อำเภอลี้ ,และ อำเภอเวียงหนองล่อง เป็นผู้คัดกรองและกรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นพ้นภัย

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนจะได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้แต่ละอำเภอ นำไปมอบให้ผู้กักตัวในพื้นที่ต่อไป ณ อาคารพัสดุ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น