โควิด -19 ระบาดหนักทั่วไทย กีฬานักเรียนนักศึกษา 2564 กรมพลศึกษา ยกเลิกแข่งขัน

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา แจ้งว่า ตามที่กรมพลศึกษา เคยประกาศเลื่อนการจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากเดิมที่กำหนดระหว่างวันที่ 25 เมษายน-12 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เละออกข้อกำหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) โดยกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CQVID-19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความรุนแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว”

“ดังนั้น กรมพลศึกษา จึงขอประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม”

“ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่กรมพลศึกษา ได้วางแผนการดำเนินงานไว้แล้วนั้น เราจะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง ว่าจะสามารถจัดกิจกรรมหรือไม่ ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564, การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564, การจัดการประกวดวงโยธวาทิต ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง เเละวงดนตรีไทยร่วมสมัย ในงานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ, จัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการจัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งเราจะต้องประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป” อธิบดีนิวัตน์ กล่าวเสริม

ร่วมแสดงความคิดเห็น