กลุ่มสหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สพม.เชียงใหม่ ประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สพม.เชียงใหม่ ประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ในการติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ On air, On-site, Online, On Demand และ On-Hand โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนฮอดพิทยาคม, โรงเรียนจอมทอง, โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม, โรงเรียนแม่แจ่ม, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในการนิเทศติดตามครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : ศน.สุธาสินี ก้อนใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น