นายก ทต.บ้านกลาง ลงนาม MOU ร่วมกับอุตสาหกรรม จ.ลำพูน พลิกฟื้นลำน้ำแม่กวง สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอนุรักษ์ลำน้ำ ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ทต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายก ทต.บ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทต.บ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้ วิธีการใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาถังดักไขมัน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำกวง จ.ลำพูน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน จัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน

โดยมี นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรม จ.ลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบกิจการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จ.ลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

โดยได้รับการสนับสนุนถังดักไขมัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 120 ใบ และมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อปท. 4 แห่ง ได้แก่ ทต.บ้านกลาง, ทต.เหมืองง่า, ทต.อุโมงค์ และ ทต.มะเขือแจ้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะ และลุ่มน้ำแม่กวง ทำให้แม่น้ำคูคลองกลับมาสะอาดและสวยงาม

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำกวง จ.ลำพูน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน ระหว่าง ทต.บ้านกลาง และ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน เพื่อร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวง แม่น้ำสายหลักของ จ.ลำพูน
  2. ร่วมกันปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด ลดการทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือการระบายความสกปรกลงสู่แหล่งน้ำ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ร่วมกันส่งเสริม และดำเนินกิจกรรมการติดตั้งถังดักไขมัน ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ได้มอบถังดักไขมันให้กับสถานประกอบการ ในพื้นที่ ในบ้านกลางทุกแห่ง ได้นำไปใช้ประโยชน์และติดตั้งยังสถานประกอบการอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น