สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิ.ย. 64 และวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64 ทั้งนี้ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

ร่วมแสดงความคิดเห็น