รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมใช้หอประชุม มช. ฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2564

 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Sinovac โดสที่ 2  ฉีดให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดสที่ 1 ฉีดให้ประชาชนอายุเกิน 60 ปี และมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น