กศน.สันป่าตอง จัดกิจกรรมอบรมครูให้ความรู้จิตอาสา ปลูกฝังอุดมการณ์

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ จัดโดย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นถึงคุณูปการที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่ และน้อมนำพระราชโชบายไปปฏิบัติ โดยมี นางสาววาสนา ทานะโป่ง ผอ.กศน.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

มีวิทยากรจิตอาสา 904 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง โดยผู้ให้การสนับสนุน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา โดยดำเนินตามโครงการสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดองค์ความรู้


สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยผ่านกิจกรรมชวนคิดชวนคุยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัย ฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า การแต่งกายที่ถูกต้องของจิตอาสา และการปฏิบัติตนในฐานะประชาชนจิตอาสาหรือจิตอาสาพระราชทาน การอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR) แนวทางการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยครู กศน.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น