ครูแพร่และเครือข่ายยื่นรายชื่อเสนอร่าง พรบ.การศึกษาฉบับปฏิรูปจากรากหญ้า ประกบร่างของรัฐบาล

นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม นายกสมาคมครูแพร่ เผยว่าตามที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาตามขั้นตอนตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดบนับเป็นกฎหมายแม่บทด้ายการจัดการศึกษาของประเทศ และเป็นกฎหมายที่สำคัญตามแนวทางของการปฏิรูปประเทศตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยที่ผ่านมาคณะผู้มีหน้าที่ยกร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ทำการยกร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญที่สร้างความวิตกกังวลทำลายขวัญกำลังใจต่อความมั่นคงในวิชาชีพของครูเป็นอย่างมาก กระทบทั้งในด้านศักดิ์ศรีและฐานะการดำรงอยู่ต่อครูบุคลากรทางการศึกษา ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและกระแสการคัดค้านต่อต้านร่าง พรบ.การศึกษาชาติดังกล่าวอย่างเป็นวงกว้าง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ยอมถอย โดยมอบให้สำนักงานกฤษฎีกา ได้ทำการแก้ไขสาระสำคัญในกฎหมาย โดยให้มีการแก้ไขเรื่องใบประอบวิชาชีพครู ,ขื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเหมือนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในฉบับปัจจุบัน

แต่ข้อเรียกร้องขององค์กรและเครือข่ายครูทั่วประเทศทั้ง 7 ประเด็นที่เป็นการปฏิรูปการศึกษาจากรากหญ้าการศึกษาอย่างแท้จริง ยังไม่ได้รับการสนองตอบจากรัฐบาลอย่างครบถ้วน เช่น ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการกำหนดเรื่องโครงสร้างระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีทิศทางอย่างชัดเจน ไม่มีการส่งเสริมรูปแบบมีการบริหารแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กรการศึกษาในระดับภูมิภาคและส่วนกลางและแก้ปํญหาการบริหารแบบรวบอำนาจ เป็นต้น

ดังนั้น องค์กรครูและเครือข่ายครูทั่วประเทศจึงได้ร่วมกันลงชื่อให้ครบหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาที่เป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้รู้ในวงการศึกษาอย่างแท้จริง ไม่มีประเด็นแอบแฝงที่เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจครู และที่สำคัญเกิดจากความต้องการของครูผู้เป็นรากหญ้าทางการศึกษา โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งมี นายทวี มะทะเป็นนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ จึงได้นำรายชื่อครูและเครือข่ายการศึกษาในส่วนของอำเภอเมืองแพร่ และรายชื่อครูบุคลากรการศึกษาของอำเภอหนองม่วงไข่ที่มี สตต.สำราญ ตำเฟื่องฟู เป็นนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองม่วงไข่ที่ได้รวบรวมมา เสนอมอบให้นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม นายกสมาคมครูแพร่ ดำเนินการรวบรวมส่งแกนนำในระดับชาติ เพื่อเสนอให้รัฐสภาตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายด้วยประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น