อบต.นาจักร ร่วมกับ ม.แม่โจ้-แพร่ อบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ผ่านทาง Zoom Application เสาร์ 12 มิ.ย.นี้

นายชวลิต บทกลอน นายก อบต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่า อบต.นาจักรร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม”ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” (Enhancing Local Economy to Promote Professional Careers)
โดยการอบรมในครั้งนี้ ใช้การอบรมในหัวข้อ ‘การปลูกและการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง(ผักพื้นบ้าน/ผักเศรษฐกิจ)’ การสร้างรายได้จากการลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตสารชีวภัณฑ์ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป และการพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว ณ อบต.นาจักร และสามารถเข้าร่วมการอบรม ผ่านทาง Zoom Application ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น