สจป.3 สาขาแพร่ ประชุมสรุปผล และถอดบทเรียน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

สจป.3 สาขาแพร่ ประชุมสรุปผล และถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผล และถอดบทเรียน(After Action Review:AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ VTC.

โดยมีนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน มี ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมในส่วนของ สจป.3 สาขาแพร่ มี ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า, หน.หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่าทัองที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ในการประชุม ได้ให้แต่ละสำนัก สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมได้รับทราบ และพิจารณาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น