(มีคลิป) “สุรพล  เธียรสูตร” นายกเทศมนตรีเมืองน่าน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองน่านก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง

นายสุรพล เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองน่านก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองน่านอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564  ชู 7 นโยบายสำคัญ เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและทำให้ “เทศบาลเมืองน่าน
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุม สภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาท้องถิ่น โดย นายสุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน  ชู 7 นโยบายสำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา 4 ปี แห่งวาระ การดำรงตำแหน่ง เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และทำให้ “เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

7 นโยบายสำคัญ ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และนโยบายด้านเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อน่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต ทั้งนี้การแถลงนโยบายดังกล่าวนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ  หลังจากนั้นได้มีญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายสุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมตรีเมืองน่านแล้ว ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นตัวแทนเข้ามาบริหารงานราชการเทศบาลเมืองน่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 กำหนดให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติก่อนเข้ารับหน้าที่  จากที่ได้หารือจากหลายภาคส่วน เทศบาลเมืองน่านยังคงวิสัยทัศน์ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์เดิมต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางการทำงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

กล่าวคือ เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ นำหลักการบริหารในรูปแบบธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารจัดการ  5 ประการ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรมและคุณธรรม 2.หลักความรับผิดชอบ 3.หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.หลักการมีส่วนร่วม และ 5. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามภารกิจหลักในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่านและ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 นโยบายสำคัญ ที่นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน มีดังนี้
1. นโยบายเทศบาลของประชาชน  โดยการบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส และส่งเสริมมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคแบบองค์รวม ด้วยนโยบาย เมืองแห่งคนอายุยืน  3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นรายได้หลัก ทำเทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของเมืองน่าน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า โดยสืบค้นประวัติเมือง  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ให้ สูญหาย ให้การอนุรักษ์สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน สามารถนำวัฒนธรรมและเมืองเก่า เป็นต้นทุนการหารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ  6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหาของชุมชนตามอำนาจหน้าที่และบทบัญญัติแห่งกฏหมาย และ 7. นโยบายด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City  “ชีวิตอัจฉริยะเพื่อน่านนครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”  นิยามเมืองอัจฉริยะในบริบทของน่าน คือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จนเกิดปัญญา รู้ความจริงทั้งหมดทั้งมิติภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เข้าใจตัวตนที่แท้จริง เข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เคารพอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อ

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ย้ำว่า นโยบายดังกล่าวนี้ ถือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภาคี ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเมืองน่าน เพื่อทำให้ “เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น