จ.แพร่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ร่วมกับคณะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดคณะกรรมการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 12 /2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่คณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

การประชุมครั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอัตราจำนวน 400,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ครอบครัวนายอุดร เย็นจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 รายเป็นเพศชายอายุ 23 ปีภูมิลำเนาตำบลร่องกาศอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยรถไฟขบวนที่ 13 ด่วนพิเศษกรุงเทพเชียงใหม่คันที่ 10 รถปรับอากาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 88 รายจากการเฝ้าระวังในระบบบริการ 47 รายค้นหาเชิงรุกในชุมชน 41 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 5 รายอยู่ในโรงพยาบาลแพร่ เสียชีวิตสะสม 1 ราย รักษาหายแล้ว 82 ราย อยู่ใน Local Quarantine ยอดสะสม 52 ราย อยู่ในในLocal Quarantine 3 ราย ครบกำหนด 47 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 2 ราย

สำหรับการทบทวนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดได้แก่/กรุงเทพฯ/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไดแก่/กาญจนบุรี/ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/ตาก/นครปฐม/นครศรีธรรมราช/นราธิวาส/ประจวบคีรีขันธ์/พระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ยะลา/ระนอง/ระยอง/ราชบุรี สงขลา/สมุทรสาคร/และสุราษฎร์ธานี ให้แจ้งล่วงหน้าต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่แล้วให้รายงานตัวต่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันหรือตามเวลาที่พักจริงพร้อมทั้งให้ลงทะเบียนผ่าน QR Code แพ้ชนะ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถเดินทางเข้าจังหวัดแพร่ โดยไม่ต้องกลับตัวเป็นเวลา 14 วันทั้งนี้ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีมติพิจารณายกเว้นกรณีผู้ที่ จะเดินทางเข้าจังหวัดแพร่ หากได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันหรือ วัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์หรือ 28 วันไม่ต้องกักตัวเอง14 วัน ทั้งนี้ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัดทั้งนี้จังหวัดจะออกคำสั่งและประกาศ แจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติอย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น