ลำปางหนุนเยาวชน สร้างคิดนวัตกรรมชุมชนพื้นที่สูงปกาเกอะญอ สร้างสังคมเข็มแข็ง“ภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่Shift and share ”

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share”โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติคือ นายวันชัย เกตแก้ว นายอำเภองาว หัวหน้าหน่วยงาน one Home สังกัดกระทรวง พม.ลำปาง ประธาน อพม.อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้ นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ และจัดบริการหรือจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้ สร้างชุมชนปลอดภัยดูแลสังคมอย่างปกติสุข ตลอดจนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
การจัดโครงการในครั้งนี้ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลาปาง ได้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็น จิตสาธารณะ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน งานด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ และนาไปสู่การเป็นสังคม แห่งสันติสุข เอื้ออาทร ให้น่าอยู่และยั่งยืน โดยได้บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือ มีนักเรียนเข้าร่วม 44 คน รูปแบบการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชนรวมถึงการออกแบบ นวัตกรรม 1 กิจกรรมโดยใช่ทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ให้สอดคล้องบริบทในพื้นที่เพื่อนำไปแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น