พช.แพร่ เสริมทักษะทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน “CDD EMPOWER TEAM PHRAE” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน “CDD EMPOWER TEAM PHRAE” ประจำปี 2564  นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวความเป็นมาของวัตถุประสงค์โครงการฯ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย(ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รวม 21 คน กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสารสนเทศการพัฒนาชุมชนโดยการนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญที่เอื้อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมาปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจในการบริหารงาน บริหารงบประมาณ ในบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับนายเสกสรรค์ กาศโอสถ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมให้ความรู้ทักษะแก่กลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ดังนี้

การสร้างหนังสือ/สมุด E-BOOK การจัดทำ Infographic แบบมืออาชีพ สร้าง QR-Code สร้างการรายงาน Google Sheet สร้างแบบสอบถาม แบบตอบรับ/แบบประเมิน ด้วย Google Form หลักการเขียนข่าว แบบมืออาชีพ “5 W 1 H
มอบหมายภารกิจการจัดทำ BIG DATA ๘ งานหลักศูนย์ข้อมูลกลาง การรายงานรวบรวมข้อมูลสื่อ MMS และการถอดบทเรียนองค์ความรู้ KM และการขับเคลื่อนงานสารสนเทศตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์นำเสนองานและสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น