ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ออกประกาศการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่องเรียนชี้แจง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกท่าน
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่รับทราบข้อมูลนักเรียนท่ีได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 คน และได้ดำเนินการทุกด้าน เพื่อคลายข้อกังวลของทุกท่าน และ ให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ดังประกาศที่แจ้งมานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น