ร.ร.สันกำแพง รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสันกำแพง โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง อันดับที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ ผลงานสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น