ชาวลำพูนแห่ เข้ารับการแจกพืชผลทางการเกษตร จากเกษตรกรชาว อ.อมก๋อย ที่ช่วยผู้ประสบปัญหาโควิด-19

เมื่อวัน 22 มิ.ย. 64 ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน การอำนวยการโดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะ จ.ลำพูน พร้อมด้วย คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ (ธ) คณะสงฆ์ จ.ลำพูน(ธ) คณะสงฆ์ จ.แม่ฮ่องสอน(ธ) พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน ,ปลัด จ.ลำพูน, หัวหน้าสำนักงาน, รองนายแพทย์ สสจ. ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมือง, เทศบาลเมือง และจิตอาสา ได้ร่วมกันแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตรและเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนชาวในพื้นที่ ตามโครงการมอบพืชผลทางการเกษตรแก่ชาวลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีประชาชนมารับพืชผลทางการเกษตร และเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะ จ.ลำพูน เผยว่า ทางคณะสงฆ์ จ.ลำพูน ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่(ธ) และคณะสงฆ์ จ.แม่ฮ่องสอน (ธ) ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ระดมพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ สืบเนื่องจากสภาวะการที่ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริ ให้คณะสงฆ์แต่ละวัดที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ได้ปรารภไปสู่วัดต่างๆ และคณะสงฆ์ว่า

หากวัดใดหรือพระสงฆ์รูปใดที่มีศักยภาพ ก็ขอให้มีการช่วยเหลือประชาชนในการแจกพืชผลทางการเกษตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายแล้วในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ครั้ง จึงได้ทำการประสานงานกับหลายภาคส่วน อาทิ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน โดยทางคณะสงฆ์ได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรบางส่วน รวมถึงมีประชาชนชาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้มีน้ำใจมอบพืชผลทางการเกษตรให้อีกบางส่วน สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้มาแจกจ่ายในพื้นที่ จ.ลำพูน

สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่ได้นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาว จ.ลำพูนวันนี้ ประกอบด้วย ฝักทอง 30 ตัน ฝักเขียว 30 ตัน มะม่วง 20 ตัน กะหล่ำปี 3 ตัน พร้อมพริก ไขไก่และข้าวสาร เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนชาว จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น